Słownik najważniejszych pojęć teleinformatycznych

Skrót

Nazwa pełna

Wyjaśnienie

3GPP

3rd Generation Partnership Project

Projekt kilku organizacji standaryzacyjnych stawiający za cel rozwój systemów telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G)

4K

4 Thousands Pixels

Nowy standard rozdzielczości filmów i grafiki komputerowej. Charakteryzuje się 4 tysiacami pikseli w linii horyzontalnej i min. 2 tysiącami pikseli w linii wertykalnej (zależnie od formatu). Oznacza to 4 krotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do używanej rozdzielczości Full HD

AAC

Advanced Audio Coding

Algorytm stratnej kompresji dźwięku zaprojektowany jako następca MP3 w 1997 r

ADPCM

Adaptive Pulse – Code Modulation

Metoda kompresji cyfrowego zapisu dźwięku oraz technika kodowania sygnału analogowego do cyfrowej postaci PCM – wykorzystywana m.in. w G.726

AHDL

Advanced Hardware Description Language

Język opisu sprzętu o niskim stopniu abstrakcji przeznaczony do programowania układów FPGA i CPLD

AMR-WB+

Extended Adaptive Multi Rate – WideBand

Kodek audio opracowany dla streamingu i usług w systemach łączności mobilnej GSM. Częstotliwości próbkowania 16/24/48 kHz z rozdzielczością 16 bitów

ANOVA

Analysis of Variance

Analiza wariancji - metoda statystyczna określająca z jakim prawdopodobieństwem wyodrębnione czynniki mogą być powodem różnic między obserwowanymi średnimi grupowymi

API

Application Programming Interface

Interfejs aplikacji umożliwiający komunikowanie się różnym systemom ICT. Zazwyczaj jest to zbiór reguł i opisów bibliotek, struktur danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych.

ARP

Address Resolution Protocol

Protokół sieciowy służący m.in.do konwersji adresów IP na adres MAC, stosowany w sieciach Ethernet

ATRAC

Adaptive Transform Acoustic Coding

Metoda stratnej kompresji dźwięku opracowana przez Sony Copr. w roku 1992. Częstotliwość próbkowania wynosi 44,1 kHz z rozdzielczością 16 bitów. Kolejne wersje kodeka powstały w 2002 i 2006 roku

AUI

Attachment Unit Interface

Złącze, port - wymienna końcówka urządzenia interfejsu mająca 15 pinów do podłączenia kabla w Ethernecie.

AVC

Advanced Video Coding

Standard kodowania sekwencji wizyjnych przyjęty w roku 2003 – w ramach rekomendacji ITU-T H.264 - jako część standardu MPEG-4

BOOTP

Bootstrap Protocol

Protokół komunikacyjny typu UDP – początkowego ładowania systemu – umożliwiający komputerom w sieci uzyskanie z serwera niektórych danych, np. adresu IP. Rozwinięciem protokołu BOOTP jest DHCP

BWE

Bandwidth Extension

Technika rozszerzania widma m.in. wykorzystywana w oryginalnych metodach kompresji cyfrowych sygnałów fonicznych

CELP

Code Excited Linear Prediction

CELP jest popularnym określeniem dla klasy algorytmów wykorzystywanych w kodowaniu mowy. Modyfikacje tego algorytmu po roku 1992 znalazły zastosowa- nie w kolejnych kodekach G.728, G.729 itd.

CISC

Complex Instruction Set Computer

Określenie architektury procesora gdzie pojedynczy rozkaz mikroprocesora wykonuje kilka operacji niskiego poziomu. Do tej rodziny należą m.in. procesory x86.

CMOS

Complementary Metal-Oxid-Semiconductor

Technologia wytwarzania cyfrowych układów scalonych gdzie powierzchnia zajmowana przez jeden tranzystor mniejsza od 1 µm²

CNG

Comfort Noise Generation

Mechanizm generowania szumu tła, na poziomie 65 dB, w komunikacji głosowej dla wypełnienia ciszy wynikającej z przerw w przesyłaniu pakietów danych

CODEC

COmpressor – DECompressor

Urządzenie lub program służący do zmiany sposobu zapisu danych (najczęściej dźwięku i obrazu) tak aby zmniejszyć wielkość zbioru. Operacja może przebiegać w obu kierunkach

CRC

Cyclic Redundancy Check

Cykliczny kod nadmiarowy – system sum kontrolnych wykorzystywany do wykrywania przypadkowych błędów pojawiających się

CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect.

Protokół wielodostępu z badaniem stanu kanału i wykrywaniem kolizji. Wykorzystywany jest przez urządzenie lub węzeł sieci do nasłuchu i kontroli linii transmisyjnej

CSTA

Computer-supported telecommunications applications

CTI

Computer Telephony Integration

Aplikacja integrująca telefon lub centralę PABX z komputerem działającym w sieci LAN/WAN – także łącze pomiędzy centralą telefoniczną a serwerem

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Protokół komunikacyjny opublikowany w 1993 roku umożliwiający hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu serwera DNS itp.

DMIF

Delivery Multimedia Integration Framework

Interfejs pomiędzy aplikacją i transportem, odpowiedzialny za transport w standardzie MPEG-4

DNS

Domain Name System

System nazw domenowych tłumaczący nazwę mnemoniczną na odpowiadający jej adres IP

DPLL

Digital Phase-Locked Loop

Cyfrowa pętla fazowa (sprzężenia zwrotnego) – najczęściej układ scalony o nieliniowych właściwościach i specjalizowanych zastosowaniach

DSP

Digital Signal Procesor

Rodzaj specjalizowanych procesorów do cyfrowej obróbki sygnałów. Najczęściej pojedynczy chip zawiera min. procesor, pamięć i przetworniki a/c i c/a

DSS1

Digital Subscriber Signalling System No. 1

System sygnalizacji stosowany w sieci ISDN. Informacje sygnalizacyjne przesyła się w kanale D z szybkością 16 lub 64 kb/s za pośrednictwem protokołu LAP-D

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency

Sygnalizacja tonowa używana w urządzeniach telefonicznych do wybierania numerów, zdalnego sterowania i nawigacji IVR

E.164

zalecenie ITU-T dla planu numeracyjnego telefonów w sieci PSTN – maksymalnie 15 cyfr, prezentacja poprzedzona znakiem +

EBU

European Broadcasting Union

Europejska Unia Nadawców – organizacja skupiająca głównie publiczne stacje radiowe i telewizyjne 57 krajów Europy, Afryki Płn. i Bliskiego Wschodu

EPROM

Electrically Erasable Programmable RO Memory

Programowalny układ pamięci cyfrowej przechowujący swoją zawartość także po odłączeniu zasilania

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych – instytut standaryzacyjny typu “non-profit” powstał w 1988 roku. Uczestniczył w opracowywaniu takich standardów jak DECT, GSM, TETRA

FCS

Frame Check Sequence

Pole w protokołach komunikacyjnych (m.in. Ethernet, X.25, FR) służące do sprawdzania sumy kontrolnej ramki

FIR

Finite Impulse Response

Rodzaj filtru cyfrowego o skończonej odpowiedzi impulsowej – inaczej filtr SOI

FLAC

Free Lossless Audio Codec

Sposób bezstratnej kompresji dźwięku. FLAC nie usuwa żadnych danych ze strumienia audio. Kod źródłowy jest otwarty

FLV

Flash Video

Kontener multimedialny opracowany przez Macromedia dla dystrybucji plików video. Możliwe rozszerzenia plików w strukturze tego kontenera to flv, f4v, f4p, f4a, f4b

FSK

Frequency-Shift Keying

Modulacja częstotliwości dla sygnałów cyfrowych. Technologia transmisji danych cyfrowych wykorzystująca dyskretne zmiany częstotliwości.

FTP

File Transfer Protocol

Protokół komunikacyjny warstwy aplikacji stosu TCP/IP, umożliwiający dwu- kierunkowy transfer plików w układzie klient-serwer

G.165

rekomendacja ITU-T dla algorytmów cyfrowego usuwania echa, powstał w 1993 r, zastąpiony przez G.168

G.711

rekomendacja ITU-T dla kompresji głosu z przepływnością do 64 kb/s, występuje w wersji U i A

G.723.1

rekomendacja ITU-T dla kompresji głosu z przepływnościami 6,3 (MPC-MLQ) i 5,3 kb/s (ACELP)

G.726

rekomendacja ITU-T dla kompresji głosu z przepływnością do 32 kb/s (ADPCM)

G.728

rekomendacja ITU-T dla kompresji głosu z przepływnością 16 kb/s (LD-CELP), powstała w 1992

G.729a/b

rekomendacja ITU-T dla kompresji głosu z przepływnością 8 kb/s (CS-ACELP), kodek został opatentowany

H.225

rekomendacja ITU-T definiująca formaty transmisji strumieniowej oraz synchronizacji w sieciach o niegwarantowanej jakości usług, protokół komunikacyjny wykorzystywany w obszarze H.323

H.245

rekomendacja ITU-T definiujący procedury i protokoły kontrolne dla H.323

H.264

rekomendacja ITU-T dla kodowania sekwencji wizyjnych

H.323

rekomendacja ITU-T, obecnie protokół dla przysyłania danych multimedialnych w czasie rzeczywistym w sieciach pakietowych, opracowany w 1996 roku a w 1998 powstała wersja 2, uwzględniająca tworzenie połączeń multimedialnych w sieciach WAN

H.450

grupa rekomendacji ITU-T określająca dodatkowe usługi dla protokołu H.323 (takie jak zawieszenie połączenia czy przenoszenie wywołań)

HDL

Hardware Description Language

Język opisu sprzętu stosowany do opisu układów cyfrowych

HPF

High Pass Filter

Filtr górnoprzepustowy – układ elektroniczny, który przepuszcza sygnały lub składowe widmowe sygnałów złożonych powyżej założonej granicy częstotliwości

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

Protokół przesyłania dokumentów hypertekstowych w sieci www . Korzysta on domyślnie z portu 80 protokołu TCP

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure

Szyfrowana odmiana protokołu HTTP. Korzysta on domyślnie z portu 443 protokołu TCP

IAX

Inter-Asterisk Exchange

Protokół VoIP w różnych wersjach łączący centrale Asterisk oraz telefony sprzętowe i programowe

ICMP

Internet Control Message Protocol

Internetowy protokół komunikatów kontrolnych, wykorzystywany najczęściej w kontroli transmisji i diagnostyce sieci IP

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników. Organizacja typu non-profit powstała w 1963 r., formułująca standardy techniczne w elektryce, elektronice i telekomunikacji, takie jak Ethernet (IEEE 802.3), WiFi (IEEE 802.11) itp.

IETF

Internet Engineering Task Force

Stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie. Organizacja choć ma charakter nieformalny ma duży wpływ na organizację i przyszłość Internetu

IIR

Infinite Impulse Response

Rodzaj filtru cyfrowego o nieskończonej odpowiedzi impulsowej

IMT-Adv

International Mobile Telecomm-Advanced

Zbiór rekomendacji i warunków określonych przez ITU-R, dla sieci radiowych czwartej generacji. Sieci spełniające te wymagania określane są jako 4G.

IP

Internet Protocol

Protokół komunikacyjny warstwy sieciowej stosu TCP/IP, używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych

ISA

Industry Standard Architecture

Standard ośmiobitowej magistrali oraz złącza kart rozszerzeń dla komputerów PC wprowadzony w 1981 roku

ISDN

Integrated Digital Services Network

Sieć cyfrowa z integracją usług. Technologia sieci telekomunikacyjnych PSTN służąca udostępnianiu usług cyfrowych bezpośrednio użytkownikom końcowym

ISP

In-System Programming

Rozwiązanie konstrukcyjne stosowane w układach PLD lub mikrokontrolerach umożliwiające zaprogramowanie układu bez demontażu systemu, w którym pracuje

ISP

Internet Service Provider

Dostawca oferujący usługę dostępu do sieci Internet

ITU-R

International Telecommunication Union –Radio-communication Sektor

Sektor Radiokomunikacji ITU

ITU-T

International Telecommunication Union –Tele-communication Standardization Sector

Sektor Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej odpowiedzialny za standardy telekomunikacyjne, takie jak G.xxx, V.xxx, H.xxx itp. Powstał w 1993 r. i zastąpił CCITT

JPEG

Joint Photographic Experts Group

Zespół ekspertów powstały w 1986 r z inicjatywy ISO i CCITT dla m.in. wydania rekomendacji dotyczącej metody kompresji statycznych obrazów rastrowych. Akronim ten oznacza też grupę powszechnie stosowanych formatów kompresji i zapisu obrazów statycznych

LAN

Local Area Network

Sieć łącząca komputery na ograniczonym obszarze – najczęściej lokal, budynek, kwartał. Najczęściej wykorzystywane technologie do budowy takich sieci to Ethernet i Wi-Fi

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

Protokół przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, bazujący na standardzie X.500

LED

Light Emitting Diode

Dioda emitująca promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu

LLC

Logical Link Control

Sterowanie połączeniem logicznym – warstwa łącza danych w modelu OSI

LPAC

Linear Prediction Audio Codec

Sposób bezstratnej kompresji dźwięku. Kod źródłowy nie jest publicznie dostępny

LPC

Linear Predictive Coding

Liniowe kodowanie predykcyjne – algorytm kodowania głosu dla sygnałów mowy telefonii bezprzewodowej

LPF

Low Pass Filter

Filtr dolnoprzepustowy – układ elektroniczny, który przepuszcza sygnały lub składowe widmowe sygnałów złożonych poniżej założonej granicy częstotliwości

LTE

Long Term Evolution

standard bezprzewodowego przesyłu danych rozwijany przez konsorcjum 3GPP w sieciach telefonii komórkowej. Zwiększa on prędkość przesyłania danych i efektywność wykorzystania łączy radiowych

LZMA

Lempel-Ziv Markov Chain Algorithm

Algorytm bezstratnej kompresji danych opracowany przez Igora Pawlowa w 1999 r i wykorzystywany m.in. w programie 7-zip

MAC

Media Access Control

Sprzętowy adres karty sieciowej – Ethernet, Token Ring –unikalny, nadawany przez producenta danej karty podczas produkcji. Na pierwszych 3 bajtach jest zapisany vendor code (nazwa producenta), na pozostałych zaś unikatowy numer urządzenia

MGCP

Media Gateway Control Protocol

Jeden z protokołów sygnalizacyjnych wykorzystywany do transmisji głosu i obrazu w sieciach IP

MPEG

Moving Picture Experts Group

Grupa robocza Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej zajmująca się rozwojem standardów kodowania audio i wideo. Akronim ten oznacza też grupę powszechnie stosowanych formatów kompresji i zapisu dźwięku i obrazu

MPEG-4

Oznaczenie grupy standardów kodowania audio i wideo – rozwinięcie MPEG-1 i MPEG-2 - opracowanej przez zespół MPEG pod koniec 1998 roku.

MP3

MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3

Algorytm stratnej kompresji dźwięku zapisanego w formie cyfrowej. Opracowany został w 1991 roku. Popularne określenie formatu pliku dźwiękowego.

MP4

MPEG-4 Part 14

Kontener multimedialny dla zawartości MPEG-4. Każdy plik tego formatu zawiera w sobie również odtwarzacz

NRZI

Non-Return to Zero Inverted

metoda przekształcania sygnału cyfrowego na sygnał fizyczny. W zero jedynkowym sygnale binarnym przełączenie poziomu sygnału fizycznego następuje wtedy gdy bit ma wartość 1, natomiast jeśli bit ma wartość0 wtedy poziom sygnału nie zmienia się.

OSI

Open Systems Interconnection

Precyzyjniej Model OSI opracowany przez ITU-T - opisuje strukturę komunikacji sieciowej. Architektura modelu wyodrębnia 7 warstw współpracujących ze sobą. Dla Internetu przyjęto uproszczony model OSI – TCP/IP zbudowany z 4 warstw.

PCM

Pulse-Code Modulation

Inaczej modulacja impulsowo-kodowa - metoda zamiany sygnału analogowego na cyfrowy. Polega ona na próbkowaniu z określoną częstotliwością sygnału analogowego i przedstawieniu każdej próbki za pomocą bitów słowa kodowego. Im większa częstotliwość próbkowania i im więcej bitów wykorzystujemy w słowie kodowym, tym bardziej sygnał cyfrowy odpowiada oryginałowi.

PGA

Programmable Gain Amplifier

Wzmacniacz o programowalnym wzmocnieniu. Wzmacniacze z cyfrową regulacją wzmocnienia należą do najpopularniejszych analogowych układów scalonych

PLL

Phase-Locked Loop

Pętla sprzężenia fazowego jest układem elektronicznym służącym do automatycznej regulacji częstotliwości

PNG

Portable Network Graphics

Rastrowy format plików graficznych opracowany w 1995 r jako następca formatu GIF po jego zastrzeżeniu przez Unisys. Format ten korzysta z bezstratnej kompresji danych graficznych

POTS

Plain Old Telephone Service

Podstawowa usługa telefonii tradycyjnej realizująca analogową transmisje głosu w paśmie od 300Hz do 3400Hz

PPP

Point-to-Point Protocol

Sieciowy protokół komunikacyjny służący do bezpośrednich połączeń węzłów sieci i prostego zestawiania tuneli

PSTN

Public Switched Telephone Network

Publiczna komutowana sieć telefoniczna regulowana standardami ITU-T

Q.931

rekomendacja ITU-T protokołu sygnalizacyjnego dla połączeń głosowych w telefonii ISDN

QoS

Quality of Service

Oceniona i opisana zgodnie z rekomendacją ITU-T E.800, wymagana jakość wybranej usługi telekomunikacyjnej

RAM

Random-Access Memory

Pamięć o bezpośrednim dostępie, w której możliwy jest wielokrotny i łatwy zapis, oraz gdzie przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane

RFC

Request for Comments

Zbiór dokumentów technicznych związanych z internetem i sieciami komputerowymi o charakterze wykładni i zaleceń jednak bez mocy oficjalnej. Publikowane są w witrynie RFC-Editor, każdy z unikalnym numerem

RISC

Reduced Instruction Set Computer

Nazwa architektury mikroprocesorów o zredukowanej do minimum liczbie rozkazów i trybów adresowania

ROM

Read-Only Memory

Pamięć półprzewodnikowa, z której możliwe jest tylko odczytwanie danych. W przeciwieństwie do pamięci RAM po zaniku zasilania zawartość pamięci nie zmienia się

RSVP

Resource Reservation Protocol

Protokół rezerwacji zasobów transportowych dla sieci usług zintegrowanych. Pozwala np. na rezerwację pasma dla sesji głosowych na każdym węźle wzdłuż trasy przesyłu danych

RTCP

Real-time Transport Control Protocol

Protokół wspierający protokół RTP w zakresie monitorowania dostarczenia i identyfikacji danych

RTP

Redl Time Protocol

Protokół transportowy czasu rzeczywistego. Opracowany w celu zapewnienia obsługi strumieni audio i wideo. Do jego zadań należy ustalanie kolejności, sterowanie buforem i synchronizacja czasu

SCCP

Skinny Client Control Protocol

Protokół komunikacyjny pomiędzy użytkownikiem Skinny a Cisco CallManagerem

SFD

Start-of-Frame Delimiter

Znacznik początkowy ramki sieci Ethernet w postaci sekwencji 8 bitów

SIP

Session Initiation Protocol

Dominujący obecnie protokół sygnalizacyjny VoIP. Został opracowany do nawiązywania połączeń między urządzeniami w telefonii rozproszonej za pośrednictwem sieci IP

SIP Trunk

Session Initiation Protocol Trunk

Rodzaj usługi telekomunikacyjnej zestawiającej wirtualny kanał łączący centrale telefoniczne

SMB

Server Message Block

Protokół typu klient-serwer – w systemie zapytań i odpowiedzi - służący udostępnianiu zasobów komputerowych

TAPI

Telephony Application Programming Interface

Interfejs współpracy pomiędzy urządzeniami telekomunikacyjnymi takimi jak centrale i serwery telekomunikacyjne a aplikacjami komputerowymi.

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol

Uproszczony na potrzeby Internetu model komunikacji sieciowej obejmujący wiele protokołów i standardów ułożonych w 4 funkcjonalnych warstwach modelu OSI (aplikacji, transportowej, internetu i dostępu do sieci)

TFTP

Trivial File Transfer Protocol

Tzw. prosty protkół transferu plików. Nie posiada wielu fukcji protokołu FTP. Transmituje pliki do i z zasobu zdalnego.

THD+N

Total Harmonic Distortion plus Noise

Współczynnik oznaczający sumę zniekształceń harmonicznych i szumu mierzony dla sygnału sinusoidalnego. Poziom THD ogólnie akceptowany w technice audio wynosi poniżej 1%

TLS

Transport Layer Security

przyjęty standard w Internecie jako rozwinięcie protokołu SSL. TLS zapewnia poufność i integralność transmisji danych oraz uwierzytelnienie serwera i klienta. W wielu miejscach odwołuje się do certyfikatów X.509

VAD

Voice Activity Detection

Mechanizm rozpoznawania i wycinania ciszy wykorzystywany w transmisjach telefonii VoIP, GSM, UMTS

WMA

Windows Media Audio

System stratnej kompresji dźwięku stworzony przez Microsoft w efekcie konfliktów patentowych z twórcami MP3

WMI

Windows Management Instrumentation

Zestaw standardów i usług systemu Windows umożliwiających zarządzenie i dostęp do zasobów komputera oraz obsługę modelu wspólnych informacji, który opisuje obiekty funkcjonujące w środowisku zarządzania infrastrukturą przemysłową

WMV

Windows Media Video

System stratnej kompresji obrazu opracowany przez Microsoft

Wprowadzenia

 

System CRM-Comers obejmuje działy handlowe, marketingu, obsługi klienta w trybie przed- i po-sprzedażnym, serwisu, projektowania i wszystkie komórki lub osoby związane z ich rozliczaniem i nadzorem. Wspiera on i kontroluje większość relacji, działań pomiędzy firmą, a jej klientami, tak aby budować silną więź i lojalność klienta oraz rozumieć jego potrzeby. Umożliwia to odpowiednie kształtowanie własnej oferty i doskonalenie metod handlowych obowiązujących w firmie.


Przy budowaniu systemu CRM-Comers przyjęto następujące założenia:

 • dominującą relacją z każdym klientem jest komunikacja - rozmowy, spotkania, korespondencja; z profesjonalizmu i kompetencji tych działań wynika wielokrotnie lojalność i zadowolenie klienta; zebranie i analizowanie tych kontaktów (tej jakby sumy wiedzy o kliencie i oczekiwaniach) pozwala odpowiednio dostosowywać własną ofertę i zmieniać metody pracy;
 • zasadniczym sposobem komunikowania się z klientami staje się forma elektroniczna - telefon, sms, e-mail, faks, transmisja plików; system pozwala automatycznie gromadzić i analizować przebieg i treść tych kontaktów;
 • możliwy jest zdalny dostęp do gromadzonych danych, na przykład przez Internet - ich dodawanie, usuwanie lub edycja w ramach przyznanych uprawnień; konieczny jest tu dodatkowy moduł WEB-Comers;
 • system wspomaga ocenę pracowników działu handlowego, marketingu i serwisu nie tylko poprzez wielkość wykonanej sprzedaży, ale też poprzez wiedzę o rynku i kliencie wniesioną do systemu.;
 • prowadzone przez firmę akcje, kampanie reklamowe, marketingowe i promocyjne są rejestrowane w taki sposób, aby system mógł automatycznie ocenić później ich skuteczność w wybranym segmencie rynku i wybranej części naszej oferty;
 • system umożliwia automatyczny import i identyfikację danych z eksploatowanych już w firmie innych systemów, jak np. sprzedaż, magazyn lub fk; analogiczne własne moduły są dostępne w systemie ERP-Comers;
 • system śledzi wyrażone w różny sposób oczekiwania klientów (strony WWW, korespondencja, spotkania, akcje marketingowe) tak, by w efekcie odpowiednich analiz firma mogła kształtować swoją ofertę; program wspomaga proces wyszukiwania rokujących klientów, zapomnianych kontaktów, przypomina o zaplanowanych zadaniach i poleceniach przełożonych;
 • cała dokumentacja handlowa i serwisowa jest gromadzona w formie elektronicznej i dostępna dla uprawnionych osób w różnym kontekście;
 • system umożliwia planowanie różnorodnych projektów (kampanii) lub zleceń, śledzenie ich wykonania w zaplanowanych terminach i wywiązywania się pracowników i kooperantów z powierzonych im zadań;
 •  wszystkie zaplanowane zadania pracowników są widoczne w systemie, a ich wykonywanie system monitoruje i raportuje przełożonym;

 

Konieczne do funkcjonowania systemu CRM-Comers elementy sprzętowe - rejestratory rozmów telefonicznych, serwery faksowe, mailowe oraz identyfikatory abonentów zostały już zaprojektowane, wykonane i wdrożone przez naszą firmę w innych eksploatowanych już systemach teleinformatycznych.

 

Czymś, co wyróżnia system CRM-Comers od innych systemów klasy CRM jest integracja całej infrastruktury telekomunikacyjnej firmy, poczty elektronicznej, faksowej oraz telefonów, z bazami danych systemu CRM-Comers. Pozwala to automatycznie włączać do systemu treść i przebieg całej korespondencji prowadzonej w formie elektronicznej, w tym rozmów telefonicznych, i przez to nie tylko kontrolować jakość relacji z klientami, ale też kształtować ich profesjonalizm.

 

Streszczenie

 

Podstawowa struktura danych koncentruje się wokół tzw. obiektów - procesów, pracowników, produktów itp. - które opisują działalność handlową, marketingową i posprzedażną naszej firmy. Gromadzone wokół nich informacje pozwalają kontrolować i zapisywać historię działań i kontaktów oraz planowanych akcji, tak by można było na podstawie zgromadzonych informacji oceniać ich efektywność, kształtować własną ofertę oraz odpowiadać na potrzeby klienta.

Obiektami są:

 

 • klienci

wszyscy odbiorcy oferty naszej firmy - faktyczni, czyli tacy którzy już kupowali u nas, oraz potencjalni odbiorcy, tj. firmy, które staramy się pozyskać i przekonać do naszej oferty, i wobec których podjęliśmy konkretne działania handlowe;

 • pracownicy

wszyscy pracownicy naszej firmy, którzy są zaangażowani w pracę z klientem, na różnym etapie jego obsługi; zakładamy, że nie ma działań wiązanych z klientem bez związku z konkretnym pracownikiem naszej firmy i jego za to odpowiedzialności;

 • kontakty

osoby zaangażowane po stronie klienta w relacje z naszą firmą; na szczeblu informacji, obsługi merytorycznej i decyzji są to oczywiście różne osoby;

 • produkty

pełna informacja o ofercie firmy - o produktach, usługach, również o półproduktach, pracach dodatkowych lub szkoleniach; struktura tego obiektu uwzględnia sposób organizacji własnej oferty - można definiować kategorie, rodzaj i / lub typ produktu;

 • procesy

wszelkie planowe działania handlowe i marketingowe zlecane naszym handlowcom, związane z promocją oferty oraz pozyskaniem klienta; mogą to być między innymi: akcje telemarketingowe, mailowe, spotkania, prezentacje i wystawy okolicznościowe lub konferencje; wszystkie te działania związane są z konkretną osobą lub grupą naszych handlowców oraz wybraną grupą produktów lub całą ofertą firmy.

 • reklama

informacje związane z promocją naszej firmy i naszej oferty, inne niż bezpośrednie, codzienne działania handlowców; w tym miejscu opisany jest wysiłek marketingowy firmy w kategoriach: targi, wystawy, reklamy oraz promocje; służy on później do oceny i porównań z innymi działaniami oraz badaniu wpływu tych akcji na poziom i strukturę sprzedaży;

 • zlecenia oraz zamówienia

informacje związane z obsługą sprzedażną klienta; wszelkie zamówione towary i usługi są rejestrowane w systemie w taki sposób, by w każdej chwili można było sprawdzić jakie zlecenia są obecnie realizowane, dla kogo, przez jakich pracowników, jakich towarów dotyczą oraz jak zaplanowano terminy dla każdego z etapów sprzedaży;
ten obiekt bywa często przystosowany do wewnętrznej organizacji wykonywanych projektów, zleceń i produkcji oraz nadzoru nad realizacją każdego zaplanowanego etapu, zarówno w zakresie wywiązywania się z zaplanowanych działań własnego personelu jak i zaangażowanych kooperantów;

 • oferty

ten obiekt składa się z części edycyjnej i monitorującej wszystkie składane oferty naszym klientom; edytor pomaga utrzymać jednakowy standard wysyłanych dokumentów, przy ich tworzeniu umożliwia import dowolnych plików (cenniki, grafiki, opisy itp.) oraz przechowuje wszystkie istotne informacje wewnętrzne związane z tworzeniem oferty, które nie są widoczne dla klienta a niezbędne dla rozumienia przedstawionych liczb i warunków, takie, jak kalkulacje, dostawcy czy też źródła przedstawionych danych;
część monitorująca oferty zawiera jej treść, informacje kto, kiedy i do kogo skierował daną ofertę, jak ocenia jej wartość i prawdopodobieństwo realizacji oraz tworzy i nadzoruje plan działań dla wskazanego pracownika jakie powinien on podjąć w celu zaakceptowania i przyjęcia oferty przez klienta;

 

Dane są gromadzone w systemie, by móc na bieżąco monitorować pracę naszych pracowników, zachowanie i wymagania naszych klientów, kształt oferty własnej, zakres i rodzaj podejmowanych działań reklamowych i promocyjnych.

Wartość zbierania tych danych ma charakter nie tylko dokumentujący pracę personelu (przedstawiane oferty, zawierane transakcje, sposób prowadzenia informacji telefonicznej czy też zgłaszane przez klientów uwagi), ale przede wszystkim musi pomagać kierownictwu w ocenie podjętych akcji, działań, promocji czy wyborów personalnych. Dzięki analizom prowadzonym w systemie osoby odpowiedzialne za zespół, dział lub całą firmę mogą dysponować informacją, która może potwierdzać lub weryfikować podjęte decyzje związane z intensywnością i sposobem działań handlowych oraz efektywnością zaangażowanych do tych zadań handlowców.

Inaczej mówiąc, na podstawie prowadzonych przez system raportów i analiz można ocenić czy przyjęte metody i rodzaje działań handlowych wymagają zmian, czy też zmian lub mobilizacji wymaga zespół realizujący postawione zadania, czy wreszcie konieczna jest modyfikacja własnej oferty.

Wybrane funkcje modelu analitycznego

System CRM-Comers dostarcza różne rodzaje informacji, raportów i analiz. To, co i jak system potrafi analizować i zestawiać, a więc co oferuje w zamian za gromadzenie danych, jest miarą jego przydatności.


 • raporty

 zestawienia wszelkich wykonanych działań handlowców (wraz z załączoną charakterystyką lub pełną treścią) w określonym czasie, w przekrojach konkretnych firm, produktów lub zadanych procesów oraz podsumowania prezentujące wykonaną sprzedaż w określonym czasie w przekrojach firm, handlowców, produktów lub procesów w ramach których wykonano tę sprzedaż;


    Przykładowy raport zleceń

 • segmentacje

w ramach prowadzonych procesów handlowych, obsługiwanych klientów i sprzedawanych produktów, system tworzy i porządkuje listy (tych właśnie procesów, klientów lub produktów) według wartości wykonanej sprzedaży lub ilości wykonanych działań handlowych; ocenia też efektywność procesów przy różnych założeniach statystycznego kosztu działania i spodziewanej minimalnej wartości sprzedaży;
   

Przykładowa segmentacja procesów wg sprzedaży

 • trendy, tendencje

funkcje badające zachowania klientów w obrębie naszej oferty; pokazują dynamikę wzrostu (lub spadku) sprzedaży najważniejszych produktów; ten moduł wymaga zawsze indywidualnego zaprojektowania i określenia trendu wyjściowego;

 • statystyki

zliczanie i pokazywanie rodzajów podjętych działań w ramach różnych procesów, na przykład promocyjnych lub prób ofertowania i sprzedaży konkretnych produktów; możliwe jest też uzyskanie informacji dotyczącej wskaźników efektywności pracy handlowców, przyjętych schematów handlowych oraz procesów marketingowych;

 • analizy

badanie wykonanej sprzedaży w funkcji ilości i rodzaju przeprowadzonych działań handlowców lub określenie wpływu działań i akcji marketingowych (reklam, promocji, targów) na sprzedaż; analizy te mogą być prowadzone w przekrojach całej firmy, konkretnych osób, produktów lub pewnych procesów; są analizami dwuwymiarowymi;
   

Przykładowa analiza wybranego procesu

 • informacje bieżące

dane wprowadzane codziennie do systemu pozwalają na bieżąco informować kierownictwo działu lub firmy jakie i komu składamy oferty, jaką prowadzimy korespondencję handlową lub marketingową, jak informujemy telefonicznie klientów, jakie uwagi i zastrzeżenia klienci zgłaszają i czego od nas oczekują; system prezentuje nie tylko informacje stwierdzające, że korespondencja lub rozmowa telefoniczna miała miejsce, ale może pokazać też jej treść lub zaprezentować przebieg rozmowy; uprawnione osoby mogą w ten sposób oceniać ilość i jakość wszystkich działań handlowych bez konieczności dodatkowych rozmów i wyjaśnień z pracownikami;

 

Podstawową zaletą systemu jest zbieranie i analizowanie najważniejszych informacji o kliencie i wszystkich z nim relacjach, a następnie bieżące dostarczanie tych danych kierownictwu firmy. Ponadto system dysponuje wieloma funkcjami porządkującymi pracę handlowców i wspomagającymi ich działania w taki sposób, aby mogli koncentrować się na jakości obsługi lub poszukiwaniu klienta, a nie na technicznej lub formalnej stronie tych relacji.


Podsumowanie

Każde działanie handlowe lub marketingowe (na przykład rozmowa telefoniczna od- lub do- klienta, oferta, faks zapytanie, wypożyczenie lub sprzedaż) jest pewnym działaniem związanym z konkretnym klientem lub grupą klientów i jest zawsze początkiem, częścią (kontynuacją) lub końcem konkretnej relacji handlowej z danym klientem. Najczęściej relacje z klientami są opisywane przez transakcje handlowe, natomiast pozostałe, te przed- i po-sprzedażne, giną, i po krótkim okresie od jakiegokolwiek zapytania o cenę, naszej rozmowy czy też spotkania na targach stają się epizodami bez historii, znaczenia i co najważniejsze - wniosków, co do możliwych (tj. od czego uzależnionych) kontaktów handlowych w przyszłości. Zmiany pracowników, oferty firmy, sposobu działań handlowych i marketingowych, oczekiwań i wymagań odbiorców, ewoluują stale i nawet w krótkiej perspektywie wymagają przywołania ich historii, by budować trafne wnioski, co do bieżących działań marketingowych i nie powtarzać tych samych błędów związanych z obsługą wprowadzonych już raz klientów lub potencjalnych klientów.

Obecnie relacje handlowe i marketingowe prowadzi się przede wszystkim za pomocą komputera (na przykład e-mail, komunikatory), faks, telefon czy też sms. Wszystkie te formy komunikacji mogą i powinny być rejestrowane i archiwizowane automatycznie przez system. Do systemu wprowadzane mogą być też dane z programów finansowo-księgowych, magazynowych lub obsługujących sprzedaż. Jest to informacja niezbędna dla prowadzenia skutecznych analiz. Takie moduły importu / eksportu danych zawsze projektowane i wykonywane są opcjonalnie, wg indywidualnych uzgodnień.

Tradycyjnie ważne, choć rzadsze, pozostają spotkania osobiste i listy. Te poprzez odrębne zapisy muszą być wprowadzane do systemu ręcznie.

System CRM-Comers może być nie tylko skutecznym narzędziem pracy dla zespołów zajmujących się pozyskaniem i obsługą handlową klientów, ale przede wszystkim pozwala analizować sposób realizacji przyjętych planów marketingowych i handlowych. Odsłuchiwanie rozmów telefonicznych, badanie zakresu i terminowości korespondencji pozwala ocenić nie tylko poziom obsługi każdego klienta, ale również - poznać jego oczekiwania, uwagi i zamierzenia. Systematyczna wiedza w tym zakresie daje poważną znajomość rynku i pozwala skutecznie kształtować własną aktywność handlową.